Friday, March 9, 2018

Tỉnh Tâm Mùa Chay 2018 tại Cộng Đoàn Chúa Chiên Lành 
(Mira Mesa) San Diego, ngày 7-3-2018

Đề Tài: Hãy Xé LÒng Chứ Dừng Xé Áo

Giảng Thuyết: Lm Anthony Phạm sĩ Hanh 
Đan Sĩ Xitô

Hãy Xé Lòng Chứ Đừng Xé Áo phần 05

Hãy Xé Lòng Chứ Đừng Xé Áo phần 06

Hãy Xé Lòng Chứ Đừng Xé Áo phần 07

Hãy Xé Lòng Chứ Đừng Xé Áo phần 08

Hãy Xé Lòng Chứ Đừng Xé Áo phần 09

Hãy Xé Lòng Chứ Đừng Xé Áo phần10


No comments:

Post a Comment