Wednesday, March 7, 2018

Tỉnh Tâm Mùa Chay 2018 tại Cộng Đoàn Chúa Chiên Lành 
(Mira Mesa) San Diego, ngày 6-3-2018

Đề Tài: Hãy Xé LÒng Chứ Dừng Xé Áo

Giảng Thuyết: Lm Anthony Phạm sĩ Hanh 
Đan Sĩ Xitô

ngày 7-3 sẽ được đưa lên và chiều ngày mai 8-3

1 comment: