Monday, September 25, 2023

Hình Ảnh Update Trung Tâm Tĩnh Tâm, Đồi Tabor, và Đàng Thánh Giá


Đặt Tượng Đồi Tabor

Đồi Tabor Phía Sau Tượng Đài Mẹ Lavang
                                                        Đặt Đàng Thánh Giá
Trung Tâm Tĩnh Tâm Mẹ Lavang Đang Xây
                                            Toàn Cảnh Đan Viện Thánh Giuse
 

No comments:

Post a Comment